Arbeidsgivers plikter og rettigheter

Innledning; Arbeidsgivers plikter etter arbeidsmiljøloven; Viktige sider ved loven; Hvem. Arbeidsgivers plikter overfor andre enn egne arbeidstakere.

Arbeidsgiver plikter etter arbeidsmiljøloven § 2-å sørge for at bestemmelsene i arbeidsmiljøloven blir overholdt. Det er altså arbeidsgiver som er pliktsubjekt . Arbeidsmiljøloven gir arbeidstaker ikke bare rettigheter, men også plikter for å medvirke til et godt. Arbeidsgivers plikter er fastsatt i arbeidsmiljøloven kapittel 2. Generelt om arbeidsmarkedsetatens samarbeid med arbeidsgivere; 8. Arbeidsgiver er den som har ansatt en arbeidstaker for å utføre arbeid . Formålet med denne artikkelen er å gjøre rede for hovedtrekkene knyttet til hvilke rettigheter og plikter arbeidsgiver og arbeidstaker har overfor hverandre i .

Arbeidsgiver må sørge for at han oppfyller alle sine plikter overfor lærlingen når det gjelder bestemmelsene i . Forsiden Råd og rettigheter Arbeid og studier. Innen uker: Arbeidsgiver skal innkalle arbeidstaker til første dialogmøte. Som arbeidsgiver plikter du å foreta en individuell tilrettelegging for arbeidstaker med redusert arbeidsevne på grunn .