Borettslagsloven utleie

Ettersom borettslagmodellen bygger på brukereierprinsippet setter borettslagsloven begrensninger på andelseierens mulighet til å overlate bruken av . I borettslag er det særskilte regler for utleie som leieboere bør være klar over. Mange som bor i borettslag tror de har en uinnskrenket rett til å leie ut sin egen bolig. Her er en kort gjennomgang av bestemmelsen. Boliger i OBOS-borettslag kan overføres til ektefelle, samboer, søsken, barn,. Borettslagene har avtalt med OBOS at alle søknader om utleie skal sendes til . Spørsmål om borettslagets adgang til å samtykke til utleie ut over det som følger. I et sameie kan du leie ut boligen så lenge og når du vil.

I et borettslag er hovedregelen at du må ha styrets samtykke for å overlate . Fra i år kan du som bor i borettslag leie ut boligen din for tre år av gangen.

Samtidig kan du ubegrenset leie ut til din nærmeste familie. Utleie i borettslag kalles bruksoverlating. Du kan ikke fritt leie ut leiligheten din til andre uten styrets godkjennelse. Med borettslag forstås i denne lov et hvert andelslag (selskap) som har til formål å skaffe andelseierne bolig ved å erverve, forestå oppføringen av eller oppføre . Burettslagslova bygger på det såkalte brukereigeprinsippet.

Dette innebærer at det i utgangspunktet er forbudt med utleie av leilighet i borettslag. Borettslagsloven gir beboere rett til bruksoverlate for år.

Gebyr betales forskuddsvis i forbindelse med . Du har som hovedregel lov til å leie ut eierseksjon i sameie, det er litt. Leie ut borettslagsleilighet via nettjenester som AirBnB. Hvis du eier en leilighet i et borettslag, så har du som andelseier en bruksrett til egen bolig i . Reglene for borettslag og boligbyggelag finner man i lov om burettslag og lov om bustadbyggelag. Utleie i borettslag og sameier heter nå bruksoverlating i lovverket. Da kan du i prinsippet leie ut til hvilken person du vil.

Du må imidlertid søke styret i borettslaget om godkjenning av leietakeren din. Nedenfor gis det en nærmere redegjørelse for hva som er tillatt av utleie i hhv. I borettslagsloven er utleie og utlån kalt bruksoverlating.

Bestemmelsene om dette finnes i borettslagsloven kapittel II. Når overlating av bruken til andre er tillatt . Dersom en andelseier ønsker å leie ut boligen sin, så må dette gjøres etter de reglene borettslagsloven oppstiller.