Dioksiner i mat

Dioksin og dioksinliknande PCB er miljøgifter som hopar seg opp (blir akkumulerte) i kroppen til fisk, dyr og menneske. Inntak over lang tid kan føre til nedsett . Mennesker kan få i seg dioksiner gjennom forurenset mat, luft, jord og drikkevann. Man regner med at mer enn prosent av dioksiner og dl-PCB som vi får i . Tabellen nedenfor viser gjennomsnittlig innhold av dioksiner og dioksinliknende PCB (dl-PCB) i ulike fiskearter, annen sjømat og fiskepåle. Dioksiner og furaner er to grupper miljøgifter med nesten lik oppbygging og mange av de. Menneskene tar i første rekke opp dioksiner gjennom mat og vann.

Vi har mest kunnskap om klorerte dioksiner og furaner, som er blant de. Se oversikt over dioksiner i matvarer hos Folkehelseinstituttet. Norske forbrukere får i seg stadig mindre av miljøgiften dioksin. Tiltakene mot forurensing fra stoffet har ført til at maten vi spiser er langt . Mattilsynet har bedt Vitenskapskomiteen for mattrygghet (VKM) om å kommentere EUs foreslåtte grenseverdier for dioksiner og dioksinliknende . EUs mattrygghetsorgan EFSA rapporterer om en generell nedgang i eksponeringen for dioksiner og dioksinlignende PCB fra mat på mellom . PCB og ikke-dioksinliknende PCB i næringsmidler. Det å bli syk av en nødvendighet som mat er en risiko de fleste av oss ikke er villig til å ta. PCB, dioksiner og andre klorerte forbindelser.

Dioksin brukes blant annet i planteinsektmidler. Nitti til nittifem prosent av dioksin lasten kommer gjennom maten inn i menneskekroppen, . Risikovurdering av organiske fremmedstoffer i mat er knyttet til ulike utfordringer. PCBs i mat og fôr, som erstatter Kommisjonens . BAKGRUNN (fra departementets EØS-notat, sist oppdatert 0014) Sammendrag av innhold Rettsakten anbefaler økt overvåkning av dioksiner og PCB i . Fagstoff: Dioksiner blir dannet i forbrennings- og industriprosesser der klor inngår. Det er nå påvist dioksiner i flere matvarer og i morsmelk. Norge deltar også i EUs overvåkningsprogram knyttet til dioksin i mat og fôr, inkludert sjømat og fôr til . Prosjektet ”Gjennomgang av grenseverdier for dioksiner og dioksinliknende PCB,.

PCB og vurdere eksponerning fra mat ved . Dioksiner og PCB finnes over alt i miljøet, men siden de er svært. Ny doktorgrad: Helen Engelstad Kvalem disputerer for ph.