Etikk og moral

Etikk og moral er to begreper som til daglig brukes om hverandre (Christoffersen 2005:14). Usikkerheten i språkbruken viser seg når man for . Ofte sier vi at etikk og moral er to sider av samme sak, og til daglig bruker vi begrepene om hverandre.

Opprinnelig er det da heller ingen annen forskjell på . Etikk er læren, eller teorien, om hva som er riktig og galt. Etikk, læren om moral; det samme som moralfilosofi. Etikkens formål er å studere hvordan man bør handle, og å forstå begrepene vi bruker når . Etikk kommer fra gresk ethikos, som betyr sedelig (moralsk). Moral kommer fra latin moralis og moris, som betyr se skikk (tradisjon).

JEG LURTE PÅ HVA ER FORSKJELLEN MELLOM ETIKK OG MORAL!

Er ikke forskjellen at etikk er det du TENKER er rett eller galt, mens moral er det du . Etikk Personlige og felles oppfatninger av hva som er rett og galt. Ordene moral og etikk oppstod opprinnelig fra sedvane, skikk og bruk. Og, eller kanskje snarere, hva er forskjellen mellom de to? Etikk, eller morallære, er den gren av filosofien som undersøker hva som er rett og hva som er galt, og som setter normer og prinsipper for riktig handling.

Gå til Relativ moral – Relativistisk moral går ut på at en handling ikke kan være rett eller gal, dette må ses relativt til en mengde verdier. De to begrepene er sterkt knyttet til hverandre og det er vanskelig å gi en helt tydelig fasit.

Det sies at etikken er grunnlaget for moral. Ordet etikk kommer fra det greske ordet ethikos, substantivet ethos og betyr sedvane, skikk og bruk. Opprinnelig betydde ordene etikk og moral det samme. Etikk er moralens teori og innebærer en systematisk analyse av hva som er rett og galt. Det første vi skal notere oss, er skillet mellom etikk og moral.

Hva er forskjellen på etikk og moral egentlig? Moral brukes da gjerne om den faktiske handlingen . Forholdet mellom profesjonsetikk og rollemoral. Iblant er det vanskelig å vite hva som er rett å gjøre.

Hvis du må velge én løsning ut fra flere mulige, kan . Etikk og moral kan synes å være et område i næringslivet som det blir snakket lite om. Mang en gang folk glemmer å skille mellom etikk og moral. Det kan være ting som er både etisk og juridisk, men de kan .