Farenummer

Eksempler: X4Brannfarlig fast stoff som reagerer farlig med vann under utvikling av brennbare gasser. Tallene representerer enkeltvis generelt følgende fare: Ingen betydning. Enkelte av stoffene (med farenummer 99) kan gi voldsomme reaksjoner hvis vann påføres.

Eksempler på farenummere: Miljøskadelig stoff; forskjellige farlige . Når bokstaven X står foran farenummeret, betyr det at stoffet reagerer farlig med vann. For slike stoffer får vann bare benyttes med sakkyndig samtykke. En komplett oversikt over farenummer og deres betydning finnes i ADR forskriften.

Den særlige betydning fremgår af nedenstående liste over de i ADR anvendte farenumre. Bogstavet X foran et farenummer betyder, at stoffet reagerer farligt, . Vil du vite hvilket farlig gods som UN nummeret (farenummeret) på bilen refererer til?

Farenummer har minimum og maksimum siffer, i tillegg kan bokstaven X. Når bokstaven X stilles foran farenummeret, betyr det at stoffet reagerer farlig med . Det første sifferet representerer primærfare. Andre og tredje siffer representerer sekundærfare. To like siffer betyr en forsterkning av faren. Farenummer består av to eller tre siffer.

Sifrene indikerer: Utvikling av gass pga.

Brannfarlig væske og gasser (inkl. v.damp). Oransje skilt for merking av tankkjøretøy som transporterer bensin. Det øverste tallet kaller vi farenummer, det nederste UN-nummer . Kolonne (20) viser farenummeret for varen, 80. Farenummer vil si at dette er et etsende eller svakt etsende stoff.

Bogstavet X foran et farenummer betyder, at stoffet reagerer farligt, hvis det kommer i kontakt med vand. For sådanne stoffer, må vand kun benyttes efter . Korrekt forsendelsesnavn: Etsende væske, sur, uorganisk, nos,. Her er fare nummer to for Løkke Rasmussen.