Farlig gods 33 1203

Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) skal ha oversikt over risiko og sårbarhet i samfunnet. Orange skilt av stål med innpreget merking for UN-nummer og Fareklasse.

Ingen farlig gods-uhell er like, så det er ikke mulig å gi detaljerte be- skrivelser. Kapittel – Særskilte krav til visse typer gods, kjøretøy og tanker. På Forsvarets kjøretøy kan UN 12dieselolje, UN 12bensin,.

Meget brannfarlig væske (fl.pkt. º C).

Kontrollere at bestemmelsene om transport av farlig gods blir fulgt. Meget brannfarlig væske (fl.pkt. ºC). ADR (landsvägstransport av farligt gods) . Samme tall gjentatt, betyr økt fare; betyr altså meget brannfarlig; X = reagerer. På Forsvarets kjøretøy kan UN 12dieselolje, UN 12bensin, UN 12.

Begrænsninger i hvor meget farligt gods, der må transporteres i klasse. Oransje skilt foran og bak på et kjøretøy viser at det transporterer farlig gods. Oransje skilt med tall benyttes bare på transport med tankkjøretøyer . Fagstoff: Merking av kjøretøy Du må kjenne merkingen av kjøretøy som transporterer farlig gods, selv om du ikke transporterer slikt gods selv. Dette gjelder bare UN-120 UN-120 UN-12og drivstoff for luftfartøy . Farligt gods är ämnen som kan innebära risk för hälsa, säkerhet, egendom eller miljön då.

UN-nummer 03och bensin UN-nummer 1203. Hur mycket brandfarlig vätska och gas får jag förvara hemma?