Farlig gods håndbok

Denne håndboka er utviklet gjennom et samarbeid mellom DSB og en. Ingen farlig gods-uhell er like, så det er ikke mulig å gi detaljerte be- skrivelser for hele . Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) skal ha oversikt over risiko og sårbarhet i samfunnet. Forskrifter, veiledninger, temaveiledere og faktaark om håndtering av eksplosiver, transport av farlig gods og industrisikkerhet. Håndboken Farlige stoffer – CBRNe (Chemical, biological, radiological, nuclear and explosives). Farlige stoffer, eksplosiver og transport av farlig gods . ADR-Håndboken er et hjelpemiddel for deg som transporterer farlig gods som stykkgods, og er et nyttig verktøy i hverdagen. Håndboken kan brukes uavhengig av Farlig Gods-kortene, men det er gjort en.

Transport av farlig gods er underlagt visse lovkrav om hvilket sikkerhetsutstyr som må være i bilen, og om hvordan forsendelser skal være merket. Enkelte regler i denne håndbok er strengere enn hva.

Enhver virksomhet som er involvert i transport av farlig gods. Enkelte regler i denne håndbok er strengere enn hva ADR tilsier, grunnet praktisk. Fritatt mengde er ikke farlig gods i henhold til ADR-reglene. Døgnhvileplasser for tungtransporten, 20. Veiledning til forskrift om landtransport av farlig gods inneholder følgende ordlyd:.

Nødetatene får nå et nytt beslutningsverktøy for håndtering av ulykker og uhell med farlig gods. DSBs nye håndbok skal gjøre brannvesen, .

DSB sin Farlig gods-håndbok, Farlig gods-permen på data 201 . Del – Farlig gods, og andre ting som kan benyttes ved illegale aktiviteter som terrorisme. Denne håndboka er laget for alle som har sitt daglige virke i en havn. Skip som frakter farlig last skal ha om bord håndboken Medical First.

AKVAREN:​ Sjekkliste ved transport av farlig gods – Stykkgods + Tank. Den nye håndboken heter Farlige stoffer – CBRN (Chemical biological, nuclear and explosives), og erstatter boka Farlig gods.