Farlig gods på fly

Av hensyn til flysikkerheten, og ifølge en beslutning fra EU-kommisjonen, er det enkelte ting du ikke kan ta med deg om bord. Fly med høyeste tillatte startvekt som ikke overstiger 5. Farlig gods er gjenstander som har farlige egenskaper (brannfarlig, giftig, etsende osv.) For å gjøre det.

Flyselskapene plikter å informere om forbudte gjenstander og farlig gods. Dersom en gjenstand har farlige egenskaper (brannfarlig, giftig, etsende, etc) skal den ikke medbringes i. Ditt flyselskap vil kunne gi deg utfyllende informasjon om bestemmelsene vedrørende farlig gods. Transport av farlig gods er underlagt internasjonale sikkerhetskrav, som for landtransport er gitt.

ICAO International Civil Aviation Organization eller. IATA International Air Transport Association. For transport av farlig gods på fly, brukes IATA .

Vårt globale nettverk omfatter spesialister med kompetanse i å håndtere ulike typer farlig gods for forsendelse med bil og fly. Transport av farlig gods er derfor underlagt både nasjonale forskrifter, og. ADR, eller våre eksperter for fly og sjø. Bare sendinger påsatt merke for begrensede mengder kan sendes i posten, men ikke med fly.

Pakke som inneholder en type farlig gods. DHL har lang erfaring med å transportere farlig gods. Som ledende aktør er DHL Express sertifisert i henhold til følgende forskrifter: IATA for flytransport, som . Med farlig gods menes enhver substans eller materiale som utgjør en betydelig fare for.

Flytransport: ICAO (International Civil Aviation Organisation), som er et . Oppdaterte transportregelverk for farlig gods for 2015. For 20iverksettes endringer i regelverket for farlig gods både for bil, sjø og fly. Bestemmelser for transport av farlig gods med fly fastesettes av International Civil Aviation Organisation (ICAO) og er publisert i Technical Instructions for the . Ofte stilte spørsmål om transport av farlig gods.

Farlig gods tillates ikke med fly med unntak av UN 3373. Finn relevante kurs i IATA – transport av farlig gods. I oversikten finner du IATA – transport av farlig gods kurs fra hele landet, og alle IATA – transport av farlig gods . Transport av farlig gods er en ny nisje for NorCopter, de har derfor ikke.

Vi bistår innen all form for farlig gods: For alle klasser foruten klasse og 7. Dokumentasjon; Konsultering; Pakking; Merking.