Forskrift om transport av farlig gods

Forskriften regulerer forberedelse til, gjennomføring og avslutning av enhver landtransport av farlig gods, herunder forflytting til . Formålet med forskriften er å sikre at all landtransport av farlig gods skjer på en slik måte at risikoen for skade på liv, helse, miljø og materielle . Denne boken inneholder ”Forskrift om landtransport av farlig gods”.

DSB har siden 20utgitt forskriften (inkludert ”ADR” og ”RID”) i en bok. Ofte stilte spørsmål om transport av farlig gods. Forskrift om landtransport av farlig gods (rammeforskrift).

I bransjen for farlig avfall er det praksis at man skjærer . I Norge er det Direktoratet for Samfunnssikkerhet og . Formålet med forskriften er å sikre at all landtransport av farlig gods skjer på en. Bestemmelsene i ADR vedlegg A og B samt RID om transport av farlig gods .

Forskrift til: Brann- og eksplosjonsvernloven. Forskrift om transport av farlig gods på veg og jernbane (Landtransportforskriften). Farlig gods-informasjonen inngår således som en del av transportmerkingen og . Transport av farlig gods til sjøs er regulert gjennom Forskrift om transport av farlig last på skip (2009). Denne forskriften gjelder for norske passasjerskip, . ADR og RID er en integrert del av denne forskriften.

Hvilke virkeområder har denne forskriften?

Forskriften regulerer bare forberedelse til landtransport av farlig gods. DSB har sendt ut høringsforslag til dagens landtransportforskrift, noen aktuelle endringer vil komme fra 01. Bestemmelsene som er gjengitt først i forskriften (rammeforskriften) er inndelt i paragrafer og gjelder bare i Norge. FOR 2006-12-nr 1331: Forskrift om transport av farlig gods. Formålet med forskriften er å sikre at all landtransport av farlig gods skjer på en slik måte at. Transport av farlig gods på vei og jernbane (landtransport) forvaltes av DSB, gjennom en forskrift fra 1. Forskriften stiller krav til at virksomheter som kommer i befatning med transport av farlig gods, skal utpeke én eller flere sikkerhetsrådgivere.

Forskrift om transport av farlig gods på veg og jernbane. Kapittel – Generelle krav knyttet til landtransport av farlig gods. Transport av pakket, farlig gods med roro-skip som er en del av.

Denne forskrift gjelder for norske passasjerskip, lasteskip og lektere som frakter farlig . ERROR: Either Text or TextLinkType + TextLink must exist for TextID=4344.