Ikmat forskriften

Forskrift om internkontroll for å oppfylle næringsmiddellovgivningen (IK-mat) trådte i kraft 1. Mattilsynet har valgt å beholde internkontrollforskriften for å holde på systemkravet fordi HACCP ikke er . Forskrift om internkontroll for å oppfylle næringsmiddellovgivningen .

Krav til kompetanse: Matloven § internkontrollforskriften § 5. Virksomhetene skal ha styring med trinnene i produksjons- og omsetningskjeden for matvarer, slik at det ikke blir en fare for helsen til de som . Rutiner for å overholde regelverket (IK-matforskriften § pkt. 3). Rutine for å hindre gjentagelse av avvik (IK-matforskriften § pkt. 5).

Forskrift om miljørettet helsevern i barnehager og skoler m. IK-mat for sykehjem og langtidsinstitusjoner i Oslo ble. Det er et spesifikt krav i IK-MAT forskriften at det skal framgå .

Forskrift om internkontroll for å oppfylle næringsmiddellovgivningen” (IK-MAT) av 15. Internkontroll etter næringsmiddellovgivningen skal følge ”forskrift om internkontroll for å oppfylle næringsmiddellovgivningen” (IK-mat), sist endret 12. Forskrift om internkontroll for å oppfylle næringsmiddellovgivningen. Formålet med forskriften er å sikre en systematisert . Virksomheter som har utarbeidet og tatt i bruk IK-mat system med.

Forskrift om internkontroll for å oppfylle næringsmiddellovgivningen,.

Det anbefales at dette samles i ett system. Forskrift om internkontroll for å oppfylle næringsmiddellovgivningen (IK-mat) . IK-mat, Forskrift om sikkerhet ved lekeplassutstyr, Forskrift om sikkerhet ved leketøy, Brann). Tenk IK-mat som en varig, løpende forbedringsprosess.

For å kunne etterleve IK-mat forskriften må en ha kjennskap til krav som omfatter mattrygghet. Forskrift om internkontroll for å oppfylle næringsmiddellovgivningen (IK-MAT) – Krav om etablering av internkontroll omfatter alle næringsmiddelvirksomheter .