Inhomogent fält

Vårt mål blir att modellera effekterna på det elektriska fältet av ett isolatormate-. Spänning U mellan två punkter a och b i ett inhomogent elektriskt fält:.

Klassifisering: lineær, inhomogen, variable koeffisienter, orden 2. Lineær førsteordenslikning for z ≡ u′ (ledd med u har falt bort). Partiklar och elektromagnetiska fält” kapitel 3. I anslutning till försöket med kammen och vattenstrålen till följd av det inhomogena elektriska fältet passar det att berätta något om hur olika molekyler påverkas . Min fråga gäller följande: hur förklarar man elektronens avlänkning upp eller ned i det inhomogena fältet om man förutsätter att elektronen redan i början har sitt .

Dvs partikeln accelererar i z-riktningen pga elektriska fältet i z-riktningen. Ett inhomogent fält ger upphov till kraftverkan p˚a en neutral atom med mag-. I ett inhomogent fält där fältlinjerna inte är parallella är fältstyrkan olika i olika. Potentialen för en punkt i ett elektriskt fält betecknas V. De oljedroppar som påverkas av det elektriska fältet.

Elektrisk potentiell energi i inhomogent fält. Homogent B-fält ger bara vridmoment på magnetisk dipol. Den beror därpå, att varje partikel, som har högre dielektricitetskonstant än bärgasen, tenderar att flytta sig till den mest intensiva delen av det inhomogena fältet.

Funktionen grundar sig på att man, med hjälp av ett inhomogent elektriskt fält, i en molekylstråle väljer ut molekyler i ett metastabilt energitillstånd och låter dem . Man definierar en z-axel (man använder ett magnetiskt fält). Notera också att ett inhomogent statiskt fält (dvs inte oändligt) är varierande för en observatör som rör sig, så alls fält är strålande i någon . Oscillerande dipol i ett inhomogent magnetfält. Sedan undersöks vid vilken amplitud magnetens svängningar i fältet fr˚an en kort spole inte.