Krav til ildsted tek10

Denne anvisningen omhandler mindre ildsteder og tilhørende skorsteiner med dokumentasjon. Anvisningen gir oversikt over ulike krav og generelle retningslinjer for prosjektering og plassering. Boliger som ikke må oppfylle kravet til energiforsyning i TEK1. Nyinstallering av ildsted krever ikke søknad og tillatelse. Det stilles ingen formelle krav til den som skal montere et ildsted. Har prøvd å forstå TEK og behov for pipe og vedovn.

Det var krav før ihht til en paragraf som het noe slikt som beredskapsparagrafen. Men så er det kravet om alternativ oppvarming, lukket ildsted for å få. TEKsom du skriver, kravene er noe skjerpet for TEK10.

Forskrift om tekniske krav til byggverk (TEK10) inneholder skjerpede.

Krav i TEK§§ 14-og 14-til energiforsyning for boligbygg over m2 . Byggteknisk forskrift eller TEK som den vanligvis benevnes, inneholder de. Norsk Standard NS-30Lukkede vedfyrte ildsteder – Røykutslipp – Krav. Det stilles ingen formelle krav til montør eller kontrollør av ildste men brannvesenet. Tekniske forskrift med veiledning, TEK1 Kap. Dette er hjemlet i TEK fra Statens bygningstekniske etat.

Ildstedet skal tilfredsstille kravene til røykutslipp i henhold til NS 3059.

Varmepumpe bruker strøm, men er akseptert som alternativ i TEK10. Installering av ildsted var siden år 20unntatt søknad og melding. Senere skjedde det samme med krav til søknadsplikt for våtrom. Etter Plan- og bygningsloven er installasjon av nytt ildsted unntatt fra krav om søknad. NS-30Lukkede vedfyrte ildsteder-Røykutslipp-Krav (TEK § 9-10).

Vi har allerede dette problemet med hus bygd etter byggeforskrift Tek 10. Tor Helge Dokka, seniorforsker ved Sintef Byggforsk. Ildsteder skal leveres med bruks- og monteringsanvisning på norsk eller skandinavisk språk (TEK– kap.15; generelle krav til varme- og kuldeinstallasjon). Erklæring fra kontrolløren på at tiltaket er funnet i samsvar med krav i. Før 20var det krav om fagmessig kontroll av installasjon av ildsted. Skien brann- og feievesen kan utføre kontroll av ildsted mot et gebyr.

TEKhar kravene definert på andre måter, men er i praksis lik Lavenergihus kl. Ildste inkludert gasspeis, har vært søknadspliktig tidligere. Tek er mest vanlig ved oppføring av nye boliger i dag.

Er kravet om oppfylt så er det lovlig å sette inn gasspeis.