Lineær likning

Ei lineær likning er ei likning der ingen av variablane opptrer i høgare grad enn første grad. Eit lineært likningssystem er eit system av fleire lineære likningar . Likninger av denne typen kan ha en eller flere variable.

Likningene er av første grad (dvs. de inneholder ikke ledd av typen x , x ol.) Med en . Lineære likninger kalles også for førstegradslikninger. Så langt har vi sett på likninger med bare én ukjent, nemlig x. Dette er grunnen til at man også kaller 1. Fagstoff: Likningen for en rett linje finner du ved å bruke ettpunktsformelen. Likningen for tangenten til en graf i et punkt (Fagstoff); Lineære . I koordinatsystemet til høyre har vi tegnet grafen til en lineær funksjon.

Lineære likninger som y = 2x + kalles lineære fordi de lager en rett linje når du tegner grafen av dem. I denne sekvensen vil vi introdusere deg for lineære . Learn how to create a graph of the linear equation y = 2x + 7. Før vi går løs på løsninger og anvendelser av lineære likninger, skal vi definere. Du kan skrive inn en linje i inntastingsfeltet enten som en lineær likning i x og y eller på parametrisk form. I begge tilfellene kan tidligere definerte . Tegne graf fra lineære ligninger; Linjer; Skråplan. Undersøk sammenhengen mellom lineære ligninger, stigning . Videregående Matematikk Universell Matematikk P – Tavle.

En likning er matematiske uttrykk forbundet med likhetstegn. Et eksempel på en likning er $x + = 3$. Denne likningen inneholder en variabel, . Vi har sett at for en lineær likning i to variable x, y, så danner løsningene av . Begrepet førsteordens lineære differensiallikninger er ikke skikkelig. En førsteordens lineær differensiallikning er en likning som kan skrives på formen. Hva er sammenhengen mellom løsningene til likningen a x + b = c og løsningene til likningssettet y = a x + b og y = c? Når vi skal løse ikke lineære likningssett bruker vi framgangsmåten fra likningssett. Med ikke lineære likningssett kan vi få to løsninger.

Denne artikkelen legger ut et veikart for hvordan en lineær ligning må formuleres og løses. Løse en sum med en lineær likning består av .