Lov om fornminner

Etter denne lov er det kulturhistorisk eller arkitektonisk verdifulle kulturminner og kulturmiljøer som kan vernes. Ved vurdering av verneverdier kan det i tillegg . KulturminnelovenBufretLignendeLov om kulturminner (kulturminneloven) fra 19verner om kulturminner og.

FornminneBufretLignendeTypiske, faste fornminner er gravhauger, rydningsrøyser, helleristninger, fangstgroper. Denne loven ble siden erstattet av lov om kulturminner av 9. Her i landet er det Lov om Kulturminner som regulerer og setter grenser for hva vi kan tillate oss. Loven beskriver spesielt forholdene omkring fornminner, det vil . Her i landet er det Lov om kulturminner som regulerer og setter grenser for hva vi kan tillate oss. Lovene om bygningsfredning av 19(med tillegg 1975) og om fornminne av 19ble avløst av lov om kulturminner av 9. Kulturminner er fredet ved lov om kulturminner av 9. Alle fornminner – kulturminner fra før 15- er automatisk fredet. På Kulturminnesøk kan publikum registrere nye kulturminner, uavhengig om de er vernet ved lov eller ikke.

I henhold til gjeldende forskrifter til Lov om kulturminner er fylkeskommunen delegert. Man har krav på finnerlønn, men har ellers ikke lov til å tjene penger på salg av slike gjenstander. Man har heller ikke lov til å beholde disse fornminnene selv.