Norge areal

Størrelsen på Kongeriket Norge: Fastlands-Norge: 323. NorgeBufretLignendeNorges landskap er generelt forrevet og fjellrikt, mer enn halve arealet er fjell og vidde og kun 0kmer oppdyrket. Liste_over_verdens_stater_etter_arealBufretLignendeHopp til: navigasjon, søk. Liste over verdens stater etter areal viser alle statene i verden sortert etter areal. Områdene inkluderer innsjøer, elver og vann-reserver. I nor vest og sør er Norge omgitt av hav: Barentshavet i nordøst, Norskehavet i. Om lag prosent av Norges areal har produktiv skog.

Største norske kommuner i areal (fastland og øyer). De største kommunene i Norge (areal over 20km²) av Erik Bolstad. Norge er ikke så stort som det ser ut til på kartet.

Russland er verdens største land når det kommer til areal. Det spørs også hva du definerer som største, er det størst areal, eller antall. Omtrent 4kvadratkilometer, eller nesten prosent, av Norges landareal er bebygd. Hedmark har mest bebygd areal, mens Oslo har størst . Litt mindre enn 4kvadratkilometer, eller nesten prosent, av Norges landareal er bebygd.

Hedmark har mest bebygd areal, mens Oslo har . Dette utgjorde prosent av Norges befolkning.

Det er mange hus og gårder i Norge, men i samlet areal er det veiene som opptar mest av bebygget område i landet vårt. Likevel har menneskelig påvirkning gjennom bosetting, samferdsel og intensivt jord- og skogbruk satt sitt preg på storparten av arealene i Norge. Oversikten under viser hvor mange verneområder vi har på fastlandet i Norge. Tabellen viser også areal og hvor stor andel av landarealet som . Det resterende omfatter 8kminnmarksbeite og 3km2 . Norge er et rikt land med høy levestandard. Landet har et solid velferdssystem, og nyter godt av store inntekter fra oljeindustrien. Det totale jordbruksarealet i Norge har vært noenlunde stabilt på rundt ca.

PRESSEMELDING: Gullestadutvalget la fredag fram sitt forslag til ny arealstruktur for havbruksnæringen. Utvalget slår fast at akvakulturnæringen kan bli en av . Det er registrert en nedgang i det økologiske arealet i Norge i løpet av 201 sammenlignet med fjoråret. Samtidig er det en økning i økologisk dyrehold og en . Befolkningsveksten har imidlertid ført til en reduksjon i areal pr innbygger.

I Sør-Norge er arealet pr innbygger siden 20redusert med dekar, mens det i . Bare tre prosent av Norges landareal er i dag dyrket mark – inkludert overflatedyrket jord og. Norge har lite areal i reserve der vi kan dyrke matkorn.