Norsk grammatikk verb

Engelsk adlyde adlyder adlød har adlydt obey anbefale anbefaler anbefalte har anbefalt recommend. Svake verb; Sterke verb; Modalverb; Framtid i norsk; Futurum; Presens; Passiv. Obey å anbefale anbefaler anbefalte anbefalt.

Du må kunne bøye verbene løpe og spise. For å lære mer viser vi til teoriboka og arbeidsboka i Norsk grammatikk. Den norske grammatikken omfatter ti ordklasser:.

Vi kan kjenne igjen verbene ved at vi som regel kan sette å foran dem i . En serie ved Bente Bergesen som er lærer på Johannes Læringssenter. På norsk danner vi presens og preteritum på denne måten. Referanse: Hva er vanskelig i grammatikken?

Om verblisten du finner på de neste sidene. Listen inneholder de fleste verb som er brukt i lærebøker i norsk for utlendinger. OBS: Vi teller ikke ord for å finne plassen, men ledd. Hvis du skal slå opp et verb i ordboka, er det infinitiv du leter etter.

De fleste norske verb ender på -e i infinitiv. Vi deler ordklassen verb i to hovedtyper som har ulik bøying: Svake verb får ending i preteritum (fortid). Sterke verb får ikke ending i preteritum, men skifter ofte .

På norsk kan vi definere verb som de ordene som kan bøyes i tider som presens,. De fleste minoritetsspråklige trenger praksis for å lære å snakke grammatisk riktig. Her er noen strukturøvinger som øver verb i fortid. Konsept er interaktiv norskopplæring, med bl. Verbformer, Eksempel på bøying av verbet å reise.

Når subjektet utfører handlingen, har vi en aktiv verbform. Verb kan bøyes på flere måter og har infinitiv som grunnform. Verb i infinitiv på norsk innledes med infinitivsmerket ‘å’. I samsvar med norsk talemål står eigedomspronomenet til vanleg etter substantivet: . Verb som har s-former i vanlig bruk i alle grammatiske tider, uttrykker ofte noe annet enn passiv, som oftest en spesiell måte noe skjer på: lykkes (overgang), .