Nve konsesjon

Informasjonen er basert på innrapporterte verdier i forbindelse med konsesjonsbehandling, og innrapportering fra tiltakshavere. NVE har gitt Hafslund Nett konsesjon til å flytte og bygge om eksisterende kraftledninger mellom Kambo, Moss og Mosseporten transformatorstasjoner. Konsesjoner er det samme som tillatelse, løyve eller bevilling.

Når NVE gir konsesjoner, gir vi tillatelser til ulike energianlegg og vassdragstiltak . Hva som er fritatt, kan du lese mer om under punktene nedenfor og på siden Konsesjonspliktvurdering av vassdragstiltak. Forvaltningsansvaret omfatter hele prosessen fra veiledning av søknader til tilsyn av kraftverk som er satt i drift. NVE anbefaler at det søkes om konsesjon for alle . NVE har gitt Austri Raskiftet DA konsesjon i medhold av energiloven § 3-for å bygge og drive Raskiftet vindkraftverk med nettilknytning og tilhørende . NVE har tildelt Statnett SF ny konsesjon for å utøve systemansvaret i det. Statnetts gjeldende konsesjon ble tildelt med varighet fra 1. Ein områdekonsesjon er eit løyve til å byggje og drive fordelingsnett med spenning opp til kV innanfor eit geografisk avgrensa område. NVEs produksjonsindekser også gjort tilgjengelige i samme fil.

Kraftledninger og andre elektriske anlegg kan kun bygges, eies og drives i medhold av en konsesjon etter energiloven. Det kan bare gis konsesjon til et fjernvarmeanlegg i ett område, men det er fullt mulig for andre utbyggere å etablere fjernvarmeanlegg under konsesjonspliktig . Før tiltakshaver kan starte byggingen må NVE ved Miljøtilsynet godkjenne miljø-, transport- og anleggsplan (MTA) og . NVE en innstilling til Olje- og energidepartementet (OED), hvor vi anbefaler eller fraråder konsesjon. NVE tilrår at det blir søkt om konsesjon for kraftverk over 10kw utan fyrst å få ei vurdering av konsesjonsplikta, då desse vanlegvis vil røre ein eller fleire .

Oversikten viser NVEs og Olje- og energidepartementets (OED) endelige vedtak om konsesjon og konsesjonsfritak for nye kraftprosjekter, og innrapportert . For konsesjoner gitt etter reguleringsloven eller ervervsloven skal det avgis konsesjonsavgifter og konsesjonskraft. Søknad om konsesjon for omsetning av elektrisk kraft (NVE-0002). NVE henter inn disse opplysninger fra Brønnøysundregistrene:.