Svake verb engelsk

Gå til Regelrette verb ( svake verb) – Regelrette verb, som danner preteritum og perektum partisipp ( fortid ) ved tilføyelse av endelsen – (e)d. BufretLignendeRegelbok for grunnskolen – engelsk. Vi har to måter å uttrykke presens på engelsk.

Det ligger tett opp til det norske ordet verb. Engelske verb deles opp i regelmessige og uregelmessige verb. Svake verb er et særmerke for germanske sprog. Det er verb som beholder sitt rotmorfem under konjugasjon. På norsk bokmål og riksmål får de vanligvis sin . BufretLignendeBøYING AV STERKE VERB I SKJEMA.

Gå til Verb – Akkurat som i norsk, er det regelmessige verb, uregelmessige verb og modale hjelpeverb i engelsk.

Vi deler svake verb inn i grupper etter hvordan de bøyes i preteritum og perfektum. Noen vikige verb skifter vokal i preteritum og perfektum partisipp. Vi deler ordklassen verb i to hovedtyper som har ulik bøying: Svake verb får ending i preteritum (fortid).

Sterke verb får ikke ending i preteritum, men skifter ofte . Bla milions ord og uttrykk på alle språk.