Transport av farlig gods på vei

Enhver person eller virksomhet som laster, losser, transporterer, sender, mottar eller på annen måte kommer i befatning med transport av farlig gods er pliktig til . Transport av farlig gods på vei og jernbane (landtransport) forvaltes av DSB, gjennom forskift 1.

ADR – den til enhver tid gjeldende utgave av den europeiske avtale om internasjonal veitransport av farlig gods, inngått 30. Bestemmelsene i ADR bilag A og B samt RID om transport av farlig gods gjelder som forskrift. Nasjonal veg- og jernbanetransport av farlig . Forskriften gjelder all transport av farlig gods på veg eller område som har alminnelig trafikk med motorvogn og på jernbane, herunder krav om . Sammenligningen viser at reglene for klassifisering, pakking og merking av farlig gods .

I Norge er det Direktoratet for Samfunnssikkerhet og . For veg- og jernbanetransport er farlig gods definert gjennom. Formålet med informasjon om farlig gods, er å dokumentere godsets riktige betegnelse, klassifisering og spesielle forholdsregler som skal tas under transporten . I oversikten finner du ADR – transport av farlig gods kurs fra hele landet,. Kurs for avsendere, speditører, rederi og andre involvert i vei og sjøtransport av . Gasser, komprimert, flytende eller oppløst under trykk. Transport av farlig gods er derfor underlagt både nasjonale forskrifter, og internasjonale.

Vi kan nå tilby transport av farlig gods, inkludert Eksplosiver og Radioaktive kilder. Transport av farlig gods på vei og jernbane (landtransport) forvaltes av DSB, gjennom en forskrift fra 1. Nor Lines AS er opptatt av at transport av farlig gods skjer på en forsvarlig, sikker og trygg. De fleste medlemsstatene er allerede kontraherende parter til den europeiske avtale om internasjonal veitransport av farlig gods (ADR) og det internasjonale . Ved uhell på vei eller jernbane i Norge vil vedkommende myndighet som . EF omhandler bestemmelsene i de internasjonale avtaler om innenlandstransport av farlig gods på vei og jernbane som definert i .