Trykk temperatur loven

Fagstoff: Å forklare sammenhengen mellom trykk, temperatur og volum i gasser er ikke alltid like enkelt. En av de enkleste tilstandsligningene i denne sammenheng er den ideelle gassloven, som er en god tilnærmelse for gasser ved lavt trykk og høye temperaturer. Trykket av en gass ved en bestemt temperatur er omvendt proporsjonal med volumet av gassen.

Gasslovene – Avogadros lov sier at like volumer med forskjellige gasser inneholder under like ytre betingelser (samme trykk og temperatur) det . Loven formuleres vanligvis slik: like volumer av to gasser ved samme trykk og temperatur inneholder like mange gassmolekyler. Hvis en gass endrer trykk, temperatur eller volum uten at den utveksler varme med omgivelsene, kalles forandringene adiabatiske. Her kommer Boyle-Mariottes lov inn i bildet. Den sier at produktet av trykket (P) og volumet (V) til en gass er konstant ved en viss temperatur.

Tilstandsligningen for ideelle gasse, den ideelle gasslov. Normal tilstand (NTP- normal temperatur og trykk). Kan enkelt forklare dette som trykk: bevegelses-energi til gasser o. Ved å varme opp et kjølemedium i uteluft, og sette det under trykk, får man temperaturer som er høye nok til . Boyles lov gir oss sammenhengen mellom trykk og volum av en gass ved konstant. Absolutt temperatur tar utgangspunkt i det absolutte nullpunkt og med dette . Like volum av forskjellige gasser inneholder like mange molekyler ved samme trykk og temperatur.

Dette betyr at mol gass, uansett hvilken . Ved relativt lave trykk er volumet av en gass proporsjonal med temperaturen: RT.

Ett viktig element at de som jobber med den ideelle gassloven må forstå er at det. Ved tilstrekkelig lave temperaturer og høyt trykk, mange gasser selv bli . Arbeidsmediet pumpes fra lavt til høyt trykk. Trykk-temperaturloven forklarer oss hva som skjer: Trykket stiger, og dermed stiger også temperaturen. Det er fire observer egenskaper for en gass : trykk, temperatur , masse og volum. Charles ‘ lov , også kjent som Gay – Lussac lov eller Charles’ og Gay – Lussac . Mengden av luft oppløst i vann fremgår av Henrys lov.

Luft oppløst i vann utskilles når temperaturen stiger eller trykket faller. De er forenklede utgaver av fysikernes lover, men likevel gyldige. De tre lovene kaller vi trykk-temperatur- loven, kokepunkt-loven og . Temperatur, Indre energi og Termofysikkens 1. Dette fører til at en økning av molekyler og deres fart vil øke trykket inne i .