Reguleringsplan

Veilederen er for offentlige og private planleggere og andre som utarbeider reguleringsplaner etter plan- og bygningsloven. Utarbeidelse av reguleringsplaner er hjemlet i plan- og bygningsloven (PBL), kapittel (§ 12).

Loven forvaltes sentralt av Klima- og miljødepartementet. Reguleringsplan er et arealplankart med tilhørende bestemmelser som angir bruk, vern og utforming av arealer og fysiske omgivelser. En reguleringsplan er en detaljplan som regulerer utnytting av grunn og bebyggelse i bestemte områder av kommunen.

I henhold til plan- og bygningslovens § 12-kan større bygge- og anleggstiltak og andre tiltak som kan få vesentlige virkninger for miljø og . Her kan du se kommunedelplaner, reguleringsplaner, planprogram og veiledende plan for offentlig rom i et interaktivt kart over Oslo. Reguleringsplan, innenfor kommunal planlegging, en plan som fastsetter vilkårene for arealbruk og bebyggelse innenfor et nærmere avgrenset .

Det underrettes herved om at Ås kommunestyre i møte 10. Ved å gå inn på kommunens kartportal, kan du finne ut hvilken reguleringsplan som gjelder for et bestemt område eller eiendom og få tilgang til plankartet og . Vedtaket er fattet med hjemmel i plan- og byg. En reguleringsplan består av et plankart med tilhørende bestemmelser og en beskrivelse.

Reguleringsplaner utarbeides og behandles med . En reguleringsplan lages for å vise utnyttelsen av alle forskjellige ​typer områder i kommunen.

Haugerenga Vest ut til offentlig ettersyn. Reguleringsplaner er et verktøy for å styre kommunens utvikling i ønsket retning og de gir rammer for bruk og utforming av arealer og bygninger . For dager siden – Geografisk oversikt over reguleringsplaner i Stjørdal kommune kan du finne i kartet ved å velge arealplaner istedet for standardkart (verktøy) og . Når du søker på gårds- og bruksnummer vil . En reguleringsplan angir bruk, vern og utforming av bestemte arealer i kommunen. Kort beskrivelse av kommunen og nettstedets funksjon.