Adr skilt betydning

Oransje skilt for merking av tankkjøretøy som transporterer bensin. A kolonnene (1), (5) og (20) i del i ADR-boka. Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) skal ha oversikt over risiko og sårbarhet i samfunnet.

Forskiftens hovedregel er at vegtransport av farlig gods skal skje i samsvar med bestemmelsene i ADR-avtalen. Under følger standard ADR-skilt av aluminium, . Statens vegvesen har ansvar for å ADR-godkjenne og kontrollere . Det finnes nesten 3forskjellige offentlige trafikkskilt. Her finner du en oversikt over alle skiltene sammen med bestemmelser for hvert enkelt . Oransje skilt på kjøretøy og jernbanevogn viser at det transporteres far lig gods.

Her vises faresedler, oransje skilt, forklaring og eksempler på fare- nummer, og eksempler på merking.

ADR regelverket og betydningen av farekoden på Oransje skilt, og hvilke vurderinger som bør gjennomføres før .