Aksellast tabell

Vedlegg til forskrift om bruk av kjøretøy side. Tillatt aksellast, boggilast og trippelboggilast for offentlig veg. Tillatt aksellast, boggilast og trippelboggilast for offentlig veg, tabell.

Største tillatte aksellast og last fra akselkombinasjoner på veger i de . Største tillatte aksellast og last fra akselkombinasjoner på veger i de forskjellige bruksklasser (Bk) er angitt i etterfølgende . Bruk tabell og finn ut størst tillatt totalvekten for bussen. Det er viktig at du ikke glemmer fotnoter under f. TABELL 1) Aksellast drivaksel BK står det . Vesentlig skjerping av krav til utførelse av natursteinsarbeider. Nominell aksellast er definert som Normal design payload (PND) i standarden EN 15663.

Tabell 1: Tillatt hastighet og maksimal aksellast for . Nesten av riksvegene er tillatt for tonn aksellast (1tonn på drivaksel). Tabellen under viser sammensetningen av kjøretøyer brukt til transportformål. Konsekvenser ved større hastighet eller aksellast.

Dersom du har en akselkombinasjon somm tillater høyere aksellast, så trenger du. Andel km riksveger med tillatt aksellast på tonn, 9 9 10 2.

Figur Faktisk nyttelast for ulike kom binasjoner av vogntoglengde, aksellast og totalvekt. De tabeller som er utarbeidet viser hvor stor andel vegnettet som kan . Ingen vegar har svært dårleg tilstan eller tilrådd aksellast l – tonn. Bruene dimensjoneres for t aksellast og dimensjoneres. Del 3: Nødvendig oppgradering av eksisterende bane for tonns aksellast ( av trafikken). Vedlikehold (tabell 5), ny bane; mill.

Betongrør er normalt dimensjonert for en aksellast på 2kN, hvorav nominell aksellast utgjør. Tabell 1‑2: Strekninger med flest ulykker i 10-årsperioden 19– 2007. Tabell 3-1: Økonomiske rammer til grunn for FVP 20- 20og forventet forbruk i perioden.