Farenummer og un nummer

Det øverste tallet er farenummeret, det nederste er UN-nummeret. Det første sifferet representerer primærfare. Det nederste tallet er UN-nummeret, som angir hvilket farlig stoff.

Disse oransjefargete skiltene skal vise farenummeret og UN-nummeret som er angitt i henholdsvis kolonne (20) og kolonne (1) i tabell A i kapittel 3. Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) skal ha oversikt over risiko og sårbarhet i samfunnet. En komplett oversikt over farenummer og deres betydning. UN-nummeret brukes som inngangsnøkkel i FARLIG.

Oransje skilt for merking av tankkjøretøy som transporterer bensin. Det øverste tallet kaller vi farenummer, det nederste UN-nummer . Vil du vite hvilket farlig gods som UN nummeret (farenummeret) på bilen refererer til?

Det nederste tallet er UN-nummeret, som angir hvilket farlig stoff eller stofftype som transporteres. Merking med oransje stripe på tankvogner og batterivogner for. Det innføres et nytt farenummer, X66 for meget giftig stoff, etsende, som . Eit vogntog med farleg gods UN-nummer 31lasta med to containerar på totalt.

Videre finnes et eget søk, der man kan sortere ”alle stoffer med UN-nummer” (pr. mai 2003) både etter UN-nummer og etter farenummer, og se . IMDG: UN 1824; SODIUM HYDROXID SOLUTION ; ; II. Klassifiseringskode: CFareseddel ADR: Farenummer 80.

Oransje skilt med farenummer og UN nummer begge langsider. Tankcontainer Tankcontainer faresedler alle fire sider. Jednotný prostor cisternového vozidla na přední a zadní straně DK Orange tavle med farenummer- og UN-nummer påsat? Avvik: UN 12kan ha flammepunkt opp til 1grader.

UN 12fyringsolje, lett – UN 12diesel.