Ferskvann i norge

Vi har mye vann i Norge og stor variasjon i elver og innsjøer. Om lag seks prosent av arealet i Norge er dekket av ferskvann. Ferskvann er vann med bare et minimalt innhold av oppløste salter, spesielt natriumklori til forskjell fra saltvann og brakkvann.

Norge har uvanlig stor tetthet av rennende og stillestående vann spredt over hele landet. Fosser, fjorder, urørte elver og vassdragsnatur er ett av Norge mest . I deltaer er ferskvannstilførselen viktig for balansen mellom saltvann og ferskvann i grunnen. Avhengig av interessen for å ta ut salt- eller ferskvann fra grunnen, . Ferskvannsfisk er fisk som gyter i ferskvann, og stort sett lever hele sitt liv. Vi har total arter ferskvannsfisk i Norge – av disse har vandret . Forekomstene er ulikt fordelt: Canada har ganger mer tilgjengelig ferskvann per innbygger enn Mexico, mens Norge har 1ganger mer .

De vanligste ferskvannsdyrene i Norge med bilder. Bare i Europa er det registrert mer enn 10arter hjuldyr, hvorav de aller fleste lever i ferskvann. Vannforekomstene deles i stillestående og rennende vann.

Stillestående vann er innsjøer, tjern og dammer. Med ferskvann menes her bekker, elver, dammer, innsjøer og sys-. Norge har et bredt og mangfoldig spekter av forholdsvis urørt vassdragsnatur sammenlignet med andre land i Europa. Selv om dyrelivet i ferskvann stadig blir bedre, er det fortsatt store forsuringsskader på dyrelivet i mange regioner i Norge. Forsuring av vann og vassdrag er et av de mest alvorlige miljøproblemene i Norge, og sur nedbør truer naturmangfoldet i norske ferskvann.

Dersom du er i tvil om hvilke regler som gjelder, ta kontakt med kommunen der du skal fiske, Fylkesmannen eller fylkeskommunen. Dette gjelder også arter som Norge har et særlig stort ansvar for å ta vare på, fordi fordi hoveddelen av de globale . Overvåking av biologisk mangfold i ferskvann i Norge har lenge hatt lav prioritet og har stort. Det er Norges-rekord i harpacticoide hoppekreps, jubler Jensen. Norge har mye fisk sammenlignet med andre lan på grunn av lang kyst og et enormt antall innsjøer. Forestill deg at du svever over gamle trær, steingjerder og hustufter. I en liten bygd på Vestlandet er dette mulig – under vann.

Målet med undersøkelsen var å klargjøre om det er problemer med miljø-østrogener i norske ferskvann og eventuelt identifisere kilder til slike stoffer. Avdelingen gir råd i alle miljørelaterte temaer innen kyst- og ferskvann. Vårt geografiske kjerneområde er Nord-Norge og Nordvest Russland.