Ferskvann som økosystem

Vi bruker å dele ferskvann inn i tre hovedtyper: Næringsfattige. Et ferskvann er et økosystem med relativt tydelige grenser mot de andre økosystemene. De fleste norske innsjøer ble dannet i slutten av siste istid.

Deler av landet ble trykket ned under marin grense . Felt, Oppgave: Dette feltarbeidet går ut på å danne seg et bilde av hva som lever og gror i og rundt et ferskvann, og hvilke næringskjeder som . Abiotiske faktorer produsenter konsumenter nedbrytere i ferskvann -Geografisk avgrenset område -Biotiske og abiotiske . Denne type økosystem faller under det som kalles limniske økosystemer, og defineres som en av de to hovedtypene ferskvann, stillestående vann. Kan noen hjelpe meg med å nevne arter fra økosystemet: Ferskvann? Deretter forklare hvordan leveviset til minst tre av disse artene gjør dem . Sunne, fungerende økosystemer har effektive sykluser.

Innsjøsystemene på Svalbard er stort sett karakterisert ved lite nedbør, tykk og klar is (5–m), kort isfri periode (1–måneder), relativt lave vanntemperaturer . I en verden hvor ferskvann er en knapp ressurs, er vi i Norge i så måte særdeles heldig stilt,. Innsjøens økosystem, med de fire hovedkomponenter (- i fig.). I 20ble det utført vannkjemisk og biologisk overvåking i øvre deler av Gaula for å studere. I Søndre Lan Nordre Lan Gausdal og Etnedal kommuner skal Økosystem. Prosjektet er knyttet til økosystemet ferskvann i nedbørsfeltet til Randsfjorden og i . Nøkkelfunn 8: Økosystemene i ferskvann er sårbare for klimaendringer.

Dette vil få konsekvenser for liv i og rundt ferskvann. Sammenhenger mellom endringer i klima og økosystem er så komplekse at det er vanskelig å kunne forutsi . Et økosystem er summen av alle biologiske, fysiske og kjemiske egenskaper som er typiske for de abiotiske og biotiske komponentene i et økosystem. Naturindeksen gir en god pekepinn på tilstanden for biologisk mangfold i de store økosystemene fjell, skog, våtmark, åpent lavlan ferskvann, kystvann og hav. Mennesket har endret nitrogenkretsløpet på jorda dramatisk.

Jordas ferskvann kan være betydelig påvirket, viser data fra norske innsjøer.