Fredete kulturminner

Som en ekstra beskyttelse har alle automatisk fredede kulturminner en sikringssone på minimum meter i alle retninger rundt det fredede objektet. Nettstedet Kulturminnesøk gir deg oversikt over kulturminner i Norge. Her finner du opplysinger om fredete kulturminner og kulturmiljø i Norge: arkeologiske . Kulturminnesøk gir deg oversikt over kulturminner i Norge, og du kan også bidra med informasjon.

Er marken over et automatisk fredet kulturminne eller i et område som nevnt i § tidligere nyttet til beite eller innmark, kan den fortsatt nyttes til disse formål hvis . Gå til Automatisk fredete kulturminner – Automatisk fredete kulturminner er faste kulturminner som er fredet direkte etter lov uten særskilt vedtak . Kulturminner er ifølge kulturminneloven alle spor etter menneskelig. Fylkeskommunen skal se til at hensynet til automatisk fredete kulturminner (fra før 1537) blir ivaretatt ifm. Kulturminner kan befinne seg på land eller under vann.

All bygge- og anleggsvirksomhet kan ha innvirkning på automatisk fredete kulturminner. Hvis du har et kulturminne på eiendommen din og planlegger et tiltak som kan skade, skjule eller skjemme det på annen måte, må du tidligst mulig før tiltaket .