Hva er selvskyldnergaranti

I del tre kan du lese om hva som kan avtales i tillegg til husleien og om hva. Ved selvskyldnergaranti kan utleier gå direkte på garantisten . Det oppsto tvist om hva slags garanti som var stilt.

Var dette en påkravsgaranti (on demand) eller en selvskyldnergaranti? I det norske markedet brukes vanligvis en selvskyldnergaranti. Garantisten kan påberope seg innsigelser.

Betingede garantier (Conditional gurantees), herunder selvskyldnergarantier (Surety Bond). Den vanligste garantien i næringsleieforhold er selvskyldnergarantien, hvoretter utleier kan gjøre garantien gjeldende så snart leietaker er i . FRA SELVSKYLDNERGARANTI TIL PÅKRAVSGARANTI. Hva som skal aksepteres som gyldig påkrav fra kreditor kan avtales mellom garantipartene.

En bankgaranti er et bindende løfte fra.