Hvordan regne ut sfp faktor

SFP står for Specific Fan Power (spesifikk vifte-effekt) og er et mål på den. Vedlegg 4: SKJEMA FOR BESTEMMELSE AV SFP-INDIKATOR (Specific Fan Power) FOR ANLEGG 36. Elektrotekniske målinger gjøres på inntak til .

For å klare kravet til maksimal SFP-faktor, må du ha kontroll på trykkfall i anlegget. Her må man regne relativ krumningsradius. LENKE: Her finner du mer informasjon om hvordan prosjektere for å unngå høye trykktap . SFP-faktoren for en typisk nyere mekanisk ventilert. Figur 7-Nummerering av tillufts- og avtrekksventiler ut fra fordelingskammer,. Det er usikkert hvordan dette har påvirket utregning av.

Tillegg H er en god måte å regne ut SFP ved reduserte.

Det er ikke regnet på effektkostnadene i forbindelse med drift av vifter. Krav ut fra gjennomsnittelig forurensningsbilde. Ai = Arealet av elementet (bygningsdelen (regnet som innvendig areal i m. 2. ). Faktoren er luftens spesifikke varmekapasitet pr volumenhet.

Skal punktene for energibruk og SFP utelates? Hvordan oppdraget og målinger planlegges og iverksettes har stor betydning for utfallsrommet i. COP-faktor beregnes på basis av målt kjøleeffekt og tilført motoreffekt.

Se hjelpeteksten for en detaljert forklaring av hvordan du registrerer og låser opp. Avhengig av trykktap og total virkningsgrad for viftene ligger SFP-faktoren. For plane konstruksjoner med homogene sjikt er det enkelt å regne ut . Ved årssimulering er det nå mulig å få ut timeverdier for luftmengde. Rettet en logikkfeil vedrørende krav til SFP-faktor ved evaluering mot TEK10. Konkretisert mer hvordan man skal beregne arealer for bygningsdeler i hjelpetekst. Kun de VAV-systemene som regulerer luftmengden ut fra et samtidig.

I dette kapittelet vil det steg for steg bli vist hvordan en faktor bolig kan designes på en. Vi har regnet en merkostnad for etterisolering i forbindelse med. Hvordan bygningen benyttes har betydning for energibehovet. Den gir forklaring på hvordan man skal dokumentere at de enkelte kravene er oppfylt.

SFP-faktor (spesifikk vifteeffekt) for ventilasjonsanlegg, se pkt. Faktor reduksjon: Tiltak som reduserer energibruk med . Task vil munne ut i design guidelines som viser hvordan energibruken kan. Det er for begge bygg regnet med en driftstid på dager i uken i uker i. De installasjonstekniske gode løsninger med god virkningsgrad på gjenvinner og SFP-faktor er ofte.