Ik mat forskriften

Mattilsynet har valgt å beholde internkontrollforskriften for å holde på systemkravet fordi HACCP ikke er . Forskrift om internkontroll for å oppfylle næringsmiddellovgivningen . Krav til kompetanse: Matloven § internkontrollforskriften § 5.

Forskrift om internkontroll for å oppfylle næringsmiddellovgivningen (IK-mat) trådte i kraft 1. Forskrift om miljørettet helsevern i barnehager og skoler m. Fagstoff: For å sikre at maten er trygg har Mattilsynet utarbeidet et regelverk. Dette regelverket skal gjøre det lettere for bedriften å ha kontroll på at maten de serverer er trygg. Forskrift om internkontroll for å oppfylle næringsmiddellovgivningen blir til daglig kalt IK-matforskriften og er et nyttig redskap i . Rutiner for å overholde regelverket (IK-matforskriften § pkt. 3).

Rutine for å hindre gjentagelse av avvik (IK-matforskriften § pkt. 5).

Forskrift om internkontroll for å oppfylle næringsmiddellovgivningen” (IK-MAT) av 15. IK-mat for sykehjem og langtidsinstitusjoner i Oslo ble. Det er et spesifikt krav i IK-MAT forskriften at det skal framgå . Internkontroll etter næringsmiddellovgivningen skal følge ”forskrift om internkontroll for å oppfylle næringsmiddellovgivningen” (IK-mat), sist endret 12. Forskrift om internkontroll for å oppfylle næringsmiddellovgivningen.

Formålet med forskriften er å sikre en systematisert . Virksomheter som har utarbeidet og tatt i bruk IK-mat system med.

Forskrift om internkontroll for å oppfylle næringsmiddellovgivningen,. Forskrift om internkontroll for å oppfylle næringsmiddellovgivningen (IK-mat) . Tenk IK-mat som en varig, løpende forbedringsprosess. For å kunne etterleve IK-mat forskriften må en ha kjennskap til krav som omfatter mattrygghet. Det anbefales at dette samles i ett system.

IK-mat, Forskrift om sikkerhet ved lekeplassutstyr, Forskrift om sikkerhet ved leketøy, Brann). Forskrift om internkontroll for å oppfylle næringsmiddellovgivningen (IK-MAT) – Krav om etablering av internkontroll omfatter alle næringsmiddelvirksomheter .