Krav til sikring av last

Lett og tung last vil begynne å gli på underlaget samtidig. I Norge og resten av Europa er det krav om at kjetting til lastsikring skal være av samme kvalitet som . Last sikringen skal tåle de krefter som kan.

Fagstoff: Nå skal vi se litt nærmere på regelverket for sikring av last ved. Erfaring fra Statens vegvesens ulykkesanalyser viser at dårlig sikret last i flere tilfeller har forårsaket alvorlige skader og død. Gods som kan støve, ryke eller virvle av kjøretøyet kan sikres med nett eller presenning. Viktig å merke seg er at kravene til lastsikring i § 2 1. Krava til lastsikring er like strenge for traktor som for lastebil. To unntak finst: Innvendig i personbilar er det ikkje krav til sikring, og på køyrety som ikkje går . Ved beregninger settes friksjonskoeffisienten mellom lastbærer og last til 2. Lastbærer skal være utformet på en slik måte at den muliggjør sikring av lasten . Krav til utstyr – kurs i sikring av last for klassene B kode 9 BE, D1E, DE og T. Det er et ufravikelig krav at kapteiner og skipsoffiserer skal være fortrolig med. Stuing, surring og sikring av last krever derfor spesiell oppmerksomhet både . LAST: Sjekk at lasten er forsvarlig sikret.

Hvilke krav gjelder for sikring Om nødvendig vinterdekk med eller uten pigger . Det er krav om mm mønsterdybde på sommer og 3mm mønsterdybde på. B) Fire hovedtyper sikring av last: Låsing – surring – Stempling – dekking. Fartøy er regulert av kravene i NWEA Retningslinjen punkt 3. Nødvendig avstempling og sikring av last skal utføres slik at lasten ikke . Riktig lasting og sikring av tilhenger er åpnebart ikke noe alle mestrer. Forklar hvordan denne sikringen oppfyller kravet! Krav: Lasten skal være sikret på en slik måte at ingen del av den kan forskyves eller falle av under . Gi personell som leder, koordinerer og arbeider med sikring av last en grunnopplæring i lastsikring og brukerkontroll av lastbærere. HRA ser at mange synder med sikring av last.

Utdanningskrav – lærere på kurs i sikring av last. Litt om sikring av last og kjøring med rundballpigg. Kan man ikke møte disse kravene med utstyret montert, må det fjernes.