Kvadratiske funksjoner oppgaver

Lineære funksjoner – Hvordan lage verditabell og. Den står under kapittelet om Kvadratiske funksjoner. Så jeg regner med at det er metoden jeg skal bruke.

BufretLignendeNå skal vi se på noen oppgaver som ikke kan løses på den denne måten. I disse oppgavene kan vi ikke bruke tabellfunksjonen på kalkulatoren, fordi de ikke er . Oppgavene tester forståelse mer enn regneferdigheter og tar for seg begge målene. Lineære funksjoner er på formen y = a x + b hvor a er funksjonens. Oppgave I denne oppgaven skal vi utforske de kvadratiske funksjonene.

Elevene skal forstå bruk funksjoner i dagliglivet; Elevene skal kunne bruke. Elevene kan løse oppgaver knyttet til læreboka, og skrive ut løsningene. Ungdomsskolen, Funksjoner, Rette linjer, oppgave – 13.

Den deriverte av kvadratiske funksjoner er utforsket grafisk og interaktivt. Mange eksempler med detaljerte løsninger og oppgaver med svar om beregning av . Vis ved regning at funksjonen ikke har vendepunkter. Vinkelen mellom sideflatene og den kvadratiske grunnflaten.

Bruke funksjoner til å beskrive praktiske situasjoner. Bruk av GeoGebra ( Oppgaver løst på GeoGebra).

Stigningstall og konstantledd i funksjonsuttrykk; Kvadratiske funksjoner; Proporsjonale. Tavleundervisning; Oppgaver i ulike kategorier; Praktiske aktiviteter. Flere praktiske situasjoner kan uttrykkes som en funksjon.

Proporsjonale funksjoner; Lineære funksjoner; Grafisk lesning av stigningstall og konstantledd. Løsningsforslag til oppgave om proporsjonale funksjoner. Det genereres så et oppgavesett ved å trekke tilfeldige oppgaver fra en større base. Funksjonstyper: Velg Lineære funksjoner og Kvadratiske funksjoner.

Oppgavene er utforskende, slik at elevene kan få forståelse for stigningstall og konstantledd. GeoGebra: Funksjoner, likningssett grafisk og ved regning, statistikk kalkulator i CAS.