Lavpassfilter formel

Filteret er et lavpassfilter med to poler (to RC-ledd). Knekkfrekvensen i punkt punkt A finner vi ved følgende formel:. Ved bruk av formelen finner vi at dB tilsvarer en forsterkning på.

Under vises et bodeplott for et RC-lavpassfilter med knekkfrekvens (fc) 1Hz ( = 1Hz). Den øverste er for en ett-lags luftkjernespole. Jo flere lag du vikler, desto mer avvik vil du få mellom formel og faktisk . Båndfilter; Lavpassfilter; Høypassfilter; Gjennomsnittfilter; Kuwaharafilter. Videre beregnes variansen for hver høydeverdi i vinduet ut, formelen for å beregne . Frekvenser over grensefrekvensen blir dempet med 20.

Støyfaktor for en kaskadekopling av forsterkere, Friis formel.

Et lavpassfilter har en frekvensrespons som er flat ved lave frekvenser og avtar for høye. Faseresponsen er grader for svært lave og -grader for svært høye . Før vi definerer fouriertransformen minner vi om Eulers formel, eiα = cosα + isinα,. Det er for eksempel vanlig å benytte lavpassfiltre der h(ω)=for \ω\ ≤ ω, 0 .