Påkravsgaranti

On-demand-garanti Den tredje gruppen er en påkravsgaranti eller on demand garanti. Her er garantien frikoblet fra det underliggende .

Gir rettstilstanden tilstrekkelig forutberegnelighet for garantipartene? Påkravsgarantier innebærer en betydelig risiko. Tradisjonelt har man i norsk rett kjent to garantityper (forenklet beskrevet): . Dette i motsetning til en påkravsgaranti (on demand-garanti), hvor garantisten må utbetale så snart utleier krever det. Norges domstoler Norges Høyesterett Avgjørelser Avgjørelser 20Avdeling – Sivile saker Spørsmålet om en avgitt garanti var en påkravsgaranti eller en .

Kjøp av ambulansehelikoptertjenester for perioden. En demand- eller påkravsgaranti innebærer en selvstendig plikt for garantisten (oftest en bank) til å utbetale straks den som garantien er stilt til fordel for, krever . Tjenesteleverandøravtale mellom Telenor Norge AS og Tjenesteleverandør NN.